بایگانی ماهیانه: دسامبر 2011

انتقال

از قدیم گفتن “تی مالَ تی سر زیر بدار،همسایه دوزد گیفتَن نَما”

بالاخره بلاگم رو از بلاگفا به اینجا انتقال دادم و از این به بعد اینجا مینویسم.