بایگانی ماهیانه: آگوست 2012

توهم صورتی

Fringe

در حالی که سیگار صورتی رو گوش میکنم به این فکر میکنم که در دنیاهای موازی چه اتفاقاتی برام میتونسته افتاده باشه و یا میتونه بیوفته،در حالی که در حال رخ میدم و فقط یک دنیا رو واقعی میکنم.اونم اینکه در این زمان و مکان سیگار صورتی گوش میدم و به چیزایی فکر میکنم که در دنیاهای موازی میتونسته اتفاق افتاده باشه و یا میتونه بیوفته.